Pravidla soutěže

Soutěž je určena všeobecným sestrám, porodním asistentkám, praktickým sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům (NLZP), kterým se jejich profese stala spíše posláním než pouhým zaměstnáním.

Titul Sestra roku je udělován ve dvou kategoriích:

Sestra v přímé ošetřovatelské péči

Do této kategorie je možné nominovat NLZP, vykonávající ošetřovatelskou praxi ve všech typech zdravotnických zařízení nemocniční a ambulantní sféry a všech formách domácí a sociální péče. 

Sestra v sociálních službách

Do této kategorie je možné nominovat NLZP, zajišťující péči prostřednictvím sociálních služeb. 

Redakce časopisu Zdravotnictví a medicína uděluje mimořádnou cenu:

Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství:

Držitele této ceny vybírá redakce ze všech došlých přihlášek s cílem ocenit její/jeho celoživotní práci, jež představuje významný kvalitativní přínos rozvoji oboru ošetřovatelství. 

Ocenění, pro které hlasuje široká veřejnost: 

Sestra mého srdce

Vítěze této kategorie lze vybírat z finalistů obou kategorií a sestry oceněné za celoživotní dílo v ošetřovatelství, a to prostřednictvím webových stránek www.soutez-sestraroku.cz, které budou pro hlasování spuštěny XXXXXX 2024. Každý hlasující může udělit hlas pouze jednomu finalistovi; v případě pochybností se počítá pouze první hlas. Vítězem hlasování se stane ten finalista, který v celkovém součtu získá největší počet hlasů. V případě dotazů pište na adresu: registrace@soutez-sestraroku.cz

II. PRŮBĚH SOUTĚŽE

Navrhovatel nominuje soutěžícího zasláním přihlášky společně s písemným odůvodněním nominace a profesním životopisem navrhované/ho. Přihláška musí být úplně a pravdivě vyplněna včetně výběru kategorie, do které je soutěžící nominován, a musí být opatřena souhlasem soutěžícího s jeho nominací do soutěže. Formulář přihlášky je k dispozici na webových stránkách www.soutez-sestraroku.cz. Přihlášku lze podle potřeby doplnit o přílohu s přehledem publikační a přednáškové činnosti či zahraničních stáží. Písemné odůvodnění nominace je samostatnou a nedílnou součástí přihlášky a jeho rozsah by neměl přesahovat jednu normostranu (tj. cca 1800 znaků). V záhlaví dopisu musí být uvedeno celé jméno soutěžícího včetně ročníku narození. Navrhovatel zašle kompletně vyplněnou přihlášku spolu s písemným odůvodněním nominace na www.soutez-sestraroku.cz 

Pro „Sestru roku 2024“ jsou akceptovány registrace doručené nejpozději 30. června 2024.  

Soutěž probíhá ve dvou kolech. V prvním kole, zahájeném dnem uzávěrky soutěže, vybere první nezávislá odborná porota pro každou kategorii tři finalisty. První odborná porota je složená ze sester, zástupců profesních organizací, finalistů uplynulých ročníků soutěže Sestra roku a nejaktivnějších autorů sesterské části časopisu Zdravotnictví a medicína, v celkovém lichém počtu minimálně pěti členů včetně předsedy poroty, kterého jmenuje vyhlašovatel soutěže. Porota je sestavena nejpozději do data uzávěrky přihlášek. Tyto nominace jsou předloženy předsedovi poroty, který vyhodnotí výsledky a v případě nerozhodných výsledků určí pro každou z kategorií tři finalisty.  

Druhé kolo soutěže proběhne v rámci slavnostního galavečera 22. října 2024 v Praze. V tomto závěrečném kole druhá odborná nezávislá porota, složená z významných osobností lékařství, ošetřovatelství, politického a společenského života, zástupců partnerů soutěže a výherců uplynulých ročníků soutěže Sestra roku, vybere vítěze obou kategorií. Druhá odborná porota má lichý počet, minimálně sedm členů včetně předsedy. Předsedu druhé odborné poroty jmenuje vyhlašovatel soutěže. Hodnocení druhé odborné poroty probíhá během slavnostního galavečera, kdy se jednotliví členové rozhodují na základě informací z přihlášek a písemných odůvodnění nominací doplněných videoportréty finalistů, které jsou během večera prezentovány. Moderátor vyhlásí vítěze jednotlivých kategorií včetně Čestného ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství udělené redakcí odborného časopisu Zdravotnictví a medicína a cenu Sestra mého srdce udělenou veřejností prostřednictvím hlasování na webových stránkách. 

III. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI 

Na ocenění Sestra roku může být nominován soutěžící, který splňuje tyto podmínky:  

  • Soutěžící by měl být do soutěže přihlášen třetí osobou, tzv. navrhovatelem.  
  • Rozhodne-li se pro účast v soutěži sám, je povinen přihlášku doplnit písemnou referencí (ekvivalentem písemného odůvodnění).  
  • Nominovaný soutěžící musí mít praxi ve zdravotnictví minimálně 5 let.  
  • Pro možnost získání mimořádného Čestného ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství musí být délka praxe soutěžícího minimálně 35 let.  
  • Uvedená praxe musí být vykonávána pro zařízení, instituci, organizaci nebo jiný subjekt registrovaný v České republice.  

Soutěžící nominovaný na ocenění Sestra roku musí splňovat hlavní kritérium soutěže, kterým je nadstandardní přístup při zvládání náročných situací, vykonání výjimečného činu v každodenní ošetřovatelské praxi nebo intenzivní činnost směřující ke zkvalitňování vzdělávacího systému apod. Vítěz určité kategorie nemůže být již do dané kategorie v dalších ročnících nominován, může být však nominován do kategorie jiné, pokud bude splňovat ostatní podmínky soutěže. Finalista soutěže může být nominován do jakékoli kategorie i v následujících ročnících. Pro možnost získání ocenění v jedné ze dvou kategorií soutěže je vyžadována osobní účast finalisty na finálovém galavečeru, při kterém probíhá druhé a závěrečné kolo soutěže. V případě neúčasti finalisty bude porota vybírat z přítomných minimálně dvou finalistů dané kategorie.  

Finalista soutěže umožní organizátorovi soutěže natočení videoportrétu, při kterém je potřebná jeho spolupráce. Videoportrét finalisty je krátký videozáznam představující profesní život soutěžícího. Soutěžící nominovaný do soutěže Sestra roku musí být bezúhonný a musí souhlasit, že jeho jméno i příběh budou publikovány v tisku a v rámci propagační kampaně soutěže pořádané organizátorem soutěže. 

IV. BENEFITY A OCENĚNÍ

Vítězové a finalisté soutěže během slavnostního večera převezmou i ceny a věcné dary. 

V. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Soutěžící i navrhovatel berou na vědomí, že s nimi mohou být pořizovány fotografické snímky, videozáznamy a rozhovory v rámci dokumentace akce, které mohou být přiměřeně využity organizátorem soutěže pro účely prezentace této akce a reklamu spojenou s touto akcí a dalšími ročníky této akce, a s pořizováním takových záznamů souhlasí. Odesláním přihlášky do soutěže Sestra roku udělují soutěžící i navrhovatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společností EEZY Events & Education s.r.o., jakožto správcem a zpracovatelem, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb, a za účelem obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Soutěžící i navrhovatel berou na vědomí, že mají právo přístupu k osobním údajům a další práva podle zákona č. 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje soutěžící i navrhovatel dobrovolně a mohou jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Správcem dat je organizátor soutěže, EEZY Events & Education s.r.o. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Vyplněním a odesláním přihlášky do soutěže se navrhovatel a soutěžící zavazují dodržovat bez výhrad pravidla soutěže. Podrobné informace o zpracování osobních údajů organizátorem soutěže jsou zveřejněny na www.eezy.cz.  Soutěžící i navrhovatel přihláškou do soutěže potvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil.